Obavijest građanima koji su se prijavili na javni poziv za nužnu sanaciju oštećenja nastalih u potresima na području Grada Petrinje

 

Grad Petrinja zaprimio je ukupno 1182 prijava na Javni poziv za nužnu sanaciju oštećenja nastalih u potresima na području Grada Petrinje.

Povjerenstvo Grada Petrinje zaduženo za obavljanje poslova provedbe Javnog poziva za dodjelu novčanih i donacijskih sredstava Grada Petrinje započinje sa terenskom provjerom zaprimljenih zahtjeva na Javni poziv a koji se tiče Odluke o raspodjeli sredstava pomoći iz Proračunske zalihe za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Grada Petrinje i Odluke o raspodjeli sredstava donacije za potrebe fizičkih i pravnih osoba uslijed potresa na području Grada Petrinje. Javni poziv je bio otvoren od 12.03. do 26.03.2021. godine. Provjera na terenu će se vršiti prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva a ukoliko povjerenstvo ne bude moglo pristupiti objektu isto će ostaviti obavijest kako bi se vlasnici mogli javiti za naknadnu provjeru.

Prihvatljive su bile sve prijave koje su ispunjavale kriterije navedenog Javnog poziva, uz priloženu potrebnu dokumentaciju koja je bila navedena za sve, a prema sljedećim kategorijama:

1.Novčana sredstva odobravaju se pojedinačnim prijaviteljima i mogu se koristiti za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Grada Petrinje, i to na sljedećim vrstama objekata:

-obiteljskim kućama (stambena zgrada s najviše tri posebna dijela od kojih je najmanje jedan dio stan),

-stambeno poslovnim zgradama (zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i najmanje jednog poslovnog prostora, a nije obiteljska kuća),

-višestambenim zgradama (zgrada namijenjena stanovanju, a sastoji se od najmanje četiri stana),

-poslovnim zgradama (zgrada u kojoj se obavlja dozvoljena poslovna djelatnost, a u kojoj nema stanova)

-gospodarskim objektima

2.Novčana sredstva  ovoga Javnog poziva mogu se koristiti za radove, odnosno nabavu građevinskog i drugog materijala te za refundaciju takvih izdataka građanima i ostalim korisnicima koji su ih sami poduzeli, u sljedeće svrhe:

-nužna privremena zaštita zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu  ugroziti život ili zdravlje ljudi,

-popravak ili zamjena dimnjaka,

-popravak ili zamjena zabatnog zida,

-popravak dizala, popravak stubišta,

-popravak krovišta,

-sanacija šteta na gospodarskim objektima,

-kupnja i zamjena bojlera,

-nabavka i ugradnja plinskih i električnih grijalica,

-nabavka neophodnog  materijala  i radova za sanaciju oštećenih objekata i dovođenje istih u stanje koje dopušta boravak u njima,

-sanacija vodoopskrbne, kanalizacijske i elektrodistributivne mreže oštećene potresom,

-privremeni smještaj građana (šatori, kontejneri, hosteli, hoteli i ost.), uključujući troškove subvencije najma privremenog smještaja građana, osiguranje prehrane distribucije prehrane građanima te ostale pomoći građanima),

-ishođenje statičke dokumentacije (elaborati, procjena troškova sanacije i ost.), ishođenje elaborata za obnovu i projekti sanacije objekata.

 

3.Novčana sredstva ovoga Javnog poziva namijenjena kao pomoć obiteljima/samcima za sljedeće namjene:

-pomoć obiteljima za troškove smještaja

Jednokratna novčana pomoć u podmirenju troškova privremenog smještaja obitelji ili samca, koji su zbog stradavanja vlastitog objekta sa utvrđenim stupnjem oštećenja objekta žutom ili crvenom oznakom privremeno smješteni temeljem Ugovora o najmu, odnosno temeljem Ugovora o korištenju stambene jedinice i to do 35 m2 za  nositelja  zahtjeva  te dodatnih do 10 m2  za svakog ostalog člana obitelji, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje.

-Troškovi stavljanja u funkciju osnovne i za život nužne infrastrukture (električna energija, voda i odvodnja) u zamjenskom smještaju koji obuhvaćaju instalacijsku i ostalu osnovnu opremu za boravak u kontejneru, mobilnoj ili kamp-kućici do povratka u posjed obnovljenog objekta, uključujući i troškove radova za ugradnju opreme u zamjenskom smještaju.

-Pomoć obiteljima za troškove školovanja djece te pomoć studentima

-Pomoć obiteljima za podmirenje troškova kupnje zemljišta, priključaka i ostale infrastrukture

Prihvatljivi su samo oni troškovi koji su nastali kao posljedica potresa u razdoblju od 28. prosinca 2020. godine pa nadalje.

Novčana i donacijska sredstva su osigurana Odlukom o raspodjeli sredstava dodijeljenih Sisačko-moslavačkoj županiji temeljem Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 400-06/21-01/1, URBROJ: 513-05-02-21- 3, od 30. prosinca 2020. godine) i donacijska sredstava prikupljena u svrhu ublažavanja posljedica potresa od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Petrinje u iznosu od 2.000.000,00 KN (slovima: dva milijuna kuna), a koja su namijenjena fizičkim osobama, odnosno kao pomoć obiteljima/samcima.