Vlada RH otpisala potraživanja za energiju na građanima na potresom pogođenim područjima i za svibanj 2021.

Banski dvori, foto: Zdravko Turkulin

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

                                                                                                   Zagreb,  6. svibnja 2021.

PREDLAGATELJ:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

PREDMET: Prijedlog zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi provedbe otpisa   potraživanja i  naknade za energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za svibanj 2021.

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2  | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr

                                                                         1

P R I J E D L O G

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana  _________________2021. godine donijela

Z A K LJ U Č A K

  1. Zadužuje se Hrvatska elektroprivreda d.d. da u svrhu sanacije šteta na potresom pogođenim područjima doprinese na način da se krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka, kroz svoja povezana društva, otpišu potraživanja nastala priključenjem zamjenskog objekta na elektroenergetsku mrežu, te drugih potraživanja u visini jedinstvenog računa za isporučenu energiju, uključivo troškove za distribuciju i prijenos električne energije s pripadajućim naknadama za razdoblje svibanj 2021. godine za krajnje kupce iz točke 2. i  3. ovoga Zaključka.
  2. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da društvu E.ON Hrvatska d.o.o. nadoknadi potraživanja za isporučenu energiju u visini izdanih računa za razdoblje svibanj 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka, osim naknade za korištenje elektroenergetske mreže.
  3. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da društvu GEN – I d.o.o. nadoknadi potraživanja za isporučenu električnu energiju u visini izdanih računa za razdoblje svibanj 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka, osim naknade za korištenje elektroenergetske mreže.
  4. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da društvu GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. nadoknadi potraživanja za isporučeni plin u visini izdanih računa za razdoblje svibanj 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka, osim naknade za korištenje distribucijske mreže.
  5. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da kupcima toplinske energije: CAVALLIN d.o.o., PLAVI DEVET d.o.o., STAMBENI PULS d.o.o., DRVNI CENTAR GLINA d.o.o, KOMUNALNO GOSPODARSTVO POKUPSKO d.o.o., TOP-TERME d.o.o., STAMBENI SERVIS-POSLOVNI CENTAR d.o.o.,  A. V. – Sisak, VIN ele, Stambena zgrada I. K. Sakcinskog 19a Sisak, nadoknadi potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u visini izdanih računa za razdoblje svibanj 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije iz točke 6. ovoga Zaključka.
  6. Područja stradala u potresu u smislu ovoga zaključka su: Grad Petrinja; Grad Glina; Grad Sisak; Grad Hrvatska Kostajnica; Općina Lekenik; Općina Sunja; Općina Donji Kukuruzari; Općina Majur; Općina Dvor; Općina Topusko; Općina Gvozd; Općina Jasenovac; Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko.
  7. Sredstva iz točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zaključka osigurat će se preraspodjelom u okviru sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.
  8. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da o donošenju ovoga Zaključka obavijesti društva Hrvatska elektroprivrede d.d., E.ON Hrvatska d.o.o., GEN-I d.o.o., Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. i kupce toplinske energije iz točke 5. ovoga Zaključka.

 

  P R E D S J E D N I K

                                                                                                  mr.sc. Andrej Plenković