Obavijest iz Grada Petrinje za sve vlasnike kuća s”crvenom N-2″oznakom

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

OBAVIJEST

Grad Petrinja za sve objekte koji su dobili oznaku NEUPORABLJIVO ZBOG OŠTEĆENJA (crvene oznake – N2) donijet će rješenja o ukidanju obveze plaćanja komunalne naknade.

Mole se svi obveznici čiji objekti su dobili navedenu oznaku da do 01.08.2021. dostave slijedeće podatke:

  • ime i prezime odnosno naziv pravne osobe
  • OIB
  • adresa prebivališta i boravišta odnosno sjedišta pravne osobe
  • adresa objekta koji je dobio oznaku NEUPORABLJIVO ZBOG OŠTEĆENJA (N2)
  • dokaz o neuporabljivosti – dovoljna je i slika naljepnice na kojoj je vidljiva adresa
  • kontakt broj

a sve kako bi se lakše uskladili podatci u evidenciji komunalne naknade.

Navedene podatke možete dostaviti:

Za sve eventualne upite i nejasnoće stojimo Vam na raspolaganju te nas možete dobiti nabrojeve telefona 044/515-229 (Ivana Bartulić) ili 099/582-6743 (Danijela Matković).

Napominjemo, kako je Grad Petrinja donio Odluku o mjerama za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Grada Petrinje oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade („Službeni vjesnik“, broj 3/21), a kojom je oslobodio plaćanja komunalne naknade sve obveznike plaćanja komunalne naknade na području Grad Petrinje za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine.

Isto tako, Hrvatske vode, Upravno vijeće 22.04.2021. godine donijelo je Odluku o izuzeću od plaćanja naknade za uređenje voda kao mjere za ublažavanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom za nekretnine po pojedinim jedinicama lokalne samoupravu u Sisačko – moslavačkoj županiji, KLASA: 022-03/21-04/02, URBROJ: 50301-29/09-21-1, a kojom je nekretnine na području Grada Petrinje izuzeo od plaćanja naknade za uređenje voda za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine.

Grad Petrinja pravovremeno će dostavit račune obveznicima komunalne naknade i naknade za uređenja voda za razdoblje od 01.07.2021. godine do 31.12.2021. godine.

GRAD PETRINJA