Donesena je odluka tko u Petrinji može dobiti topli obrok

Gradonačelnica Grada Petrinje, Magdalena Komes, 21. lipnja 2021. godine, donijela je Odluku o određivanju kriterija pri podjeli toplih obroka građanima.

Odlukom se građanima koji su na dane katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine imali prebivalište na području Grada Petrinje te čiji su objekti označeni crvenom naljepnicom i kao takvi neprihvatljivi za daljnji boravak u njima, stanovnicima stanovnicima kontejnerskih naselja, korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Petrinja te postojećim korisnicima pučke kuhinje Grada Petrinje, omogućuje se daljnja opskrba toplim obrocima.

Navedene kategorije građana u ovoj Odluci svoje svojstvo moći će dokazati potvrdom o neuporabljivosti objekta koju će izdavati Stožer Civilne zaštite Grada Petrinje temeljem uvida u bazu ARC GIS na zahtjev stranke, rješenjem Centra za socijalnu skrb Petrinja o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu te potvrdom Upravnog odjela za društvene djelatnosti da se građanin nalazi u evidenciji korisnika pučke kuhinje.Odlukom se zadužuju Stožer Civilne zaštite Grada Petrinje te Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Petrinje za izdavanje potvrda o neuporabljivosti objekta iz Odluke na zahtjev stranke.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.