Obilaznica iz prometnog kaosa?

U svrhu nove izrade izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a Grada Petrinje u prostorijama Male vijećnice grada održan je radni sastanak gradonačelnice Grada Petrinje Magdalene Komes i njenog zamjenika Ivana Prskala sa predstavnicima Ministarstva prometa, mora i infrastukture, Hrvatskih cesta d.o.o., Fakulteta prometnih znanosti, i predstavnicima tvrtke CPA d.o.o. koji su izrađivači izmjena i dopuna prostornih planova.

Neda Kaminiski-Kirš iz CPA tvrtke, stručni izrađivač planske dokumentacije izložila je prisutnima planove koji su trenutno u izmjenama i dopunama, navela je što se u planovima mijenja po zahtjevima građana i javnopravnih tijela što je navedeno u Odlukama o izradi planova, kao i prilagodba planirane namjene prostora i uvjeta gradnje vezano na otklanjanje posljedica potresa (rekonstrukcija Srednje škole, izgradnja Osnove škole, izgradnja stambenih zgrada za smještaj većeg broja ljudi), ugradnja odabrane varijanta 2 (V2) Prostorno – prometno građevinske studije u kartografske prikaze PPUG-a i GUP-a grada Petrinje, te usklađivanje planova sa planovima višeg reda.

Nazočni su se složili sa ugradnjom obilaznica prema Studiji Hrvatskih cesta u planove, istaknuli kako je trenutno vrlo teška situacija sa odvijanjem prometa kroz grad, odnosno da je prometovanje kroz centar nemoguće i neodrživo te je Kačićeva ulica bila najbolje interventno rješenje,.

Ujedno je konstatirano kako bi se trebala izraditi prometna studija Petrinje kako bi se eventualno promet preusmjerio na neke druge prometnice i dijelove grada zbog buduće nesmetane i sigurne obnove građevina. Sve zložene izmjene i dopune su prihvatljive, te treba sačuvati prometne koridore u prostorno-planskoj dokumentaciji te istu treba prilagoditi mjerama otklanjanja posljedica uzrokovanih potresima. Predložena je dalja suradnja i pomoć od strane Ministarstva i Hrvatskih cesta.