4. sjednica Gradskog vijeća Petrinje u utorak, 16. studenog 2021

04. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje održat će se putem videoveze u utorak, 16. studenoga 2021. godine  s početkom u 09,00 sati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

01. Izvješće Mandatne komisije.

                   – izvješćuje: Ankica Krnjajić Magdić, predsjednica

02. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 03. sjednice Gradskog vijeća.

03. Aktualni sat.

04. Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada

      Petrinje.

–  izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i

                     zaštitu okoliša

                     Neda Kaminski – Kirš, predstavnik izrađivača CPA d.o.o. Zagreb

05.  Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje.

–  izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i

                     zaštitu okoliša

                     Neda Kaminski – Kirš, predstavnik izrađivača CPA d.o.o. Zagreb

06. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambenog

      naselja “Sajmište” u Petrinji.

–  izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i

                     zaštitu okoliša

                     Neda Kaminski – Kirš, predstavnik izrađivača CPA d.o.o. Zagreb

07. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja

      Gospodarske zone “Podrušinovec” u Maloj Gorici (UPU-15).

–  izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i

                     zaštitu okoliša

08. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

– izvješćuje:  Vera Kaurin, privremena pročelnica UO za komunalne djelatnosti

09. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje poslovnog centra “CENTAR NOVOG ŽIVOTA” trgovačkom društvu “Poslovne zone” d.o.o. Petrinja.

–  izvješćuje: Kata Rupčić, privr. pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu,

                      razvoj i imovinu

10. Prijedlog Ispravka Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Petrinje u 2021. godini.

–  izvješćuje: Kata Rupčić, privr. pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu,

                      razvoj i imovinu

11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Petrinja od darovatelja Centar za vozila Hrvatske d.d.

–  izvješćuje: Kata Rupčić, privr. pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu,

                      razvoj i imovinu

12. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja najamnine i naknade za korištenje stambenih jedinica u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Petrinje.

–  izvješćuje: Kata Rupčić, privr. pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu,

                      razvoj i imovinu

13. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje i

      upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u naselju Mošćenica (zk.č.br. 1013/4

      upisana u zk.ul. 2031 k.o. Mošćenica).

–  izvješćuje: Kata Rupčić, privr. pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu,

                      razvoj i imovinu

14. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu

      Grada Petrinje u naselju Mošćenica (zk.č.br.1013/4 upisana u zk.ul. 2031 k.o.Mošćenica)

      Općoj bolnici “Ivo Pedišić” Sisak.

–  izvješćuje:  Kata Rupčić, privr. pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu,

                       razvoj i imovinu

15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa  poticanja gospodarstva,

      poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2020. godinu.

–  izvješćuje:  Kata Rupčić, privr. pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu,

                       razvoj i imovinu

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2020. godinu

      Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije,

– izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica

17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2020. godinu

      trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o.

– izvješćuje: Natalija Antić – Bjelac, direktorica

18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2020. godinu

      Turističke zajednice Grada Petrinje.

–  izvješćuje: Ivanka Držaj, direktorica

19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa rada i financijskog plana

      Javne ustanove Centar za šljivu i kesten za 2020. godinu.

–  izvješćuje: Josip Dolenec, ravnatelj

20. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Privreda d.o.o. Petrinja za 2020. godinu.

– izvješćuje: Željko Softić, mag. oec., direktor 

21. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Komunalac Petrinja

      d.o.o. Petrinja za 2020. godinu.

– izvješćuje: Željko Tonković, direktor

22. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji  Plana i programa rada i Financijskog

      izvješća za POU Hrvatski dom Petrinja za 2020. godinu.

– izvješćuje: Milan Herceg, v. d. ravnatelj

23. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice i

      čitaonice Petrinja za 2020. godinu.

– izvješćuje: Ante Mrgan, ravnatelj

24. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa rada i  Financijskog

      izvješća Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja za 2020. godinu.

– izvješćuje: Nataša Vidović, ravnateljica

25. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja Javne vatrogasne

      postrojbe Grada Petrinje za 2020. godinu.

                   – izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik JVP – ravnatelj ustanove

26. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Vatrogasne zajednice Grada Petrinje za

      2020. godinu.

– izvješćuje: Ivan Palaić, predsjednik

27. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenoj sanaciji nepropisno odbačenog

      otpada za 2020. godinu.

–  izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

28. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja (gradnje) objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

–  izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

29. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne

      infrastrukture za 2020. godinu.

–  izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

30. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području  Grada

      Petrinje za 2020. godinu.

– izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti

31. Prijedlog Izvješća  o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  Grada Petrinje za 2020.

      godinu.

– izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti

32. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu

      Grada Petrinje za 2020. godinu.

– izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti

33. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju

      civilnog društva Grada Petrinje  za 2020. godinu.

– izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti

34. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća bošnjačke

      nacionalne manjine Grada Petrinje za 2020. godinu.

– izvješćuje: Hajrudin Kulašić, predsjednik VBNM

35. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća srpske

      nacionalne manjine Grada Petrinje za 2020. godinu.

– izvješćuje: Nikola Janjanin, predsjednik VSNM

36. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2020. godinu.

–  izvješćuje: Sonja Štefanić, privr. pročelnica UO za financije i nabavu

37. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava doprinosa za šume za 2020. godinu.

–  izvješćuje: Sonja Štefanić, privr. pročelnica UO za financije i nabavu

38. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 31.12.2020.

      godine.

–  izvješćuje: Sonja Štefanić, privr. pročelnica UO za financije i nabavu

39. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje.

–  izvješćuje: Magdalena Komes, gradonačelnica

40. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

41. Izbor Odbora za mjesnu samoupravu.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

42. Izbor Odbora za socijalnu skrb.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

43. Izbor Odbora za dodjelu stipendija.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

44. Izbor Odbora za dodjelu javnih priznanja.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

45. Izbor Odbora za imenovanje ulica i trgova.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

46. Izbor Odbora za urbanizam.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

47. Izbor Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

48. Izbor Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i udruge proistekle iz Domovinskog rata.

–  izvješćuje: Adrijana Nenadić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje