Provedbeni program Grada Petrinje

Jedinice lokalne samouprave ove godine po prvi puta imaju obvezu i izradu donošenja Provedbenog programa.

Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva planova razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  (JLP(R)S) i poveznicu s proračunom JLP(R)S-ova. Provedbeni programi donose se u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela JLP(R)S-a. Ove je godine, iznimno, taj rok prolongiran do sredine prosinca.

Gradonačelnica Magdalena Komes 13.12.2021. godine,  donijela je Provedbeni program Grada Petrinje za 2021. – 2025. godinu.