Korisne informacije za proizvođače mlijeka

Proizvođači mlijeka kao i ostali poljoprivredni proizvođači ostvaruju pravo na potpore ako su upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača te ako svake godine podnesu zahtjev za potpore u APPRRR -u ili sami online kroz jedinstveni zahtjev za potpore koji uključuje izravne potpore i proizvodno vezane potpore.
Tijekom 2021. godine došlo je do nekih promjena i to:
Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka
Od 2021. godine minimalna godišnja isporuka mlijeka povećana je na 4.310 kg. Osim toga, obvezu dojava količina mlijeka imaju i gospodarstva koja izravno prodaju mlijeko, ili prerađuju mlijeko na gospodarstvu te također moraju zadovoljiti minimalnu količinu od 4.310 kg kao uvjet za ostvarivanje proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka. Korisnici su dužni prijaviti količine izravno prodanog ili na gospodarstvu prerađenog mlijeka, do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec. Iznimno, za siječanj i veljaču 2021. godine, količine se prijavljuju do 15.-og ožujka.
Obveza sudjelovanja u kontroli mliječnosti ostala je nepromijenjena, gospodarstva s 5 i više krava moraju biti u sustavu kontrole mliječnosti koju provodi HAPIH, dok gospodarstva s manje od 5 krava nemaju tu obvezu.
Proizvodno vezana potpora za krave dojilje
Prihvatljiva grla za potporu su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina, prisutna su na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave dojilje kao i prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeva, a u prethodnih 18 mjeseci od prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve imaju registrirano teljenje u JRDŽ.
Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla od 100 dana, kao i razdoblje obveznog držanja teladi od dva mjeseca, ostalo je nepromijenjeno.
Također važna informacija za proizvođače mlijeka je:
Objavljen nacrt natječaja za Mjeru 4.1.1. – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za provedbu Mjere 4.1.1. na portalu e-savjetovanje gdje je isti dostupan za javnu raspravu, odnosno iskazivanje mišljenja svih zainteresiranih. Savjetovanje će trajati do 14.01.2022. godine nakon čega se očekuje konačna objava natječaja.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 150.000.000 kuna
Prihvatljivi korisnici:
• fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
• proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Visina potpore po projektu:
• Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura
• Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
o do 1.000.000 EUR
o do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.
Uvjeti prihvatljivosti korisnika:
• U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
• Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
a. biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje dvije godine prije objave nacrta Natječaja
b. plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
c. plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
• Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:

 1. GRAĐENJE/REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA ZA ŽIVOTINJE I OPREMA ZA MUŽNJU, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 2. POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (isključujući gospodarska vozila) npr. viljuškari, prikolice, strojevi i oprema za spremanje voluminozne krme itd.
 3. OSTALI GOSPODARSKI OBJEKTI upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 4. KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 5. PRILAGODBA NOVOUVEDENIM STANDARDIMA U SKLADU S ČLANKOM 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
 6. OPĆI TROŠKOVI (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 7. NEMATERIJALNI TROŠKOVI (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,…)
  Navedeni uvjeti mjera mogu se promijeniti do otvaranja natječaja koji će se raspisati uskoro.
  Sve druge informacije oko ostvarivanja prava na potpore ali i druge korisne informacije možete detaljno saznati na sljedećim stranicama:
  https://www.apprrr.hr/
  https://hpa.mps.hr/stocarstvo-govedarstvo/
  https://www.apprrr.hr/izravne-potpore/
  https://www.apprrr.hr/dostava-podataka-u-sektoru-mlijeka…/
  https://www.apprrr.hr/program-potpore-malim-mljekarama…/
  https://www.apprrr.hr/program-potpore-primarnim…/
  https://www.apprrr.hr/potpore-za-obnovu-proizvodnog…/
  https://www.apprrr.hr/iznimne-mjere-za-prilagodbu…/
  https://www.savjetodavna.hr/stocarstvo/
  https://ruralnirazvoj.hr/mjere/
  https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/
  https://www.savjetodavna.hr/product/paket-stocarstvo/
  https://www.savjetodavna.hr/…/koraci-do-prerade-i…/
  https://www.savjetodavna.hr/…/koraci-do-pravilnog…/
  https://www.savjetodavna.hr/…/koraci-do-registracije…/
  https://www.savjetodavna.hr/izravna-placanja/
  https://www.savjetodavna.hr/product…/publikacije/brosure/
  https://www.savjetodavna.hr/savjeti-3/
  https://www.apprrr.hr/buducnost-zpp-a/
  https://www.apprrr.hr/korisni-dokumenti/
  https://hpa.mps.hr/jrdz-oznacavanje-goveda/
  • Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (“Narodne novine”, br. 24/13)
  • Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (“Narodne novine”, br. 117/2010)